Η επιχείρηση ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΦΜ:128088608) που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τουςστιςνέεςαγορές»προϋπολογισμού 310εκατ.Ευρώ. Ηδράσηέχειωςστόχο τηνβελτίωση της
ποιότηταςτωνπροσφερόμενωνπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνήτηδημιουργίανέωνπροϊόντων/υπηρεσιώνταοποίαθα
καλύπτουνσυγκεκριμένεςανάγκεςτηςαγοράς.Επίσης,ταεπενδυτικάσχέδιαδύνανταιναστοχεύουνστηνμείωση
τουκόστουςήτηναύξησητηςαποτελεσματικότηταςτωνλειτουργικώνκαιπαραγωγικώνδιαδικασιώνκαιαφοράόλες
τιςπεριφέρειεςτηςχώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 17.042,03 εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
6.140,14 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
Τοεπιχειρηματικόσχέδιοπουεγκρίθηκεπροςχρηματοδότησηκαιυλοποιείται,περιλαμβάνειεπενδύσεις
στιςπαρακάτωκατηγορίες:
ü Κτίρια,εγκαταστάσειςκαιπεριβάλλωνχώρος
ü Μηχανήματα–Εξοπλισμός
ü ΆυλεςΔαπάνες
ΜέσωτηςσυμμετοχήςστηΔράση,ηεπιχείρησηπέτυχε:
üβελτίωσητηςανταγωνιστικότηταςτης
üαύξησητηςκερδοφορίαςτης
üενίσχυσητηςεξωστρέφειας
üεπέκτασητηςαγοράςμετηπροσθήκηνέωνπροϊόντων&υπηρεσιών
üεξασφάλισηυψηλότερηςποιότηταςπροϊόντα&υπηρεσίες
üαύξησητηςπαραγωγικότητας&βελτίωσηλειτουργικώνδιαδικασιών
üενίσχυσητηςεπιχειρηματικότητας
üδημιουργία/διατήρησηποιοτικώνθέσεωνεργασίας
üΆλλο…………………………………………………………
ΜετησυμβολήτουΕΠΑνΕΚενισχύθηκεηεπιχείρησηηοποίαλειτουργείσεέναννευραλγικότομέατηςελληνικής
οικονομίας,αποφέρονταςοφέληστηνανταγωνιστικότητατηςχώραςκαθώςκαιστηντοπικήοικονομίακαιστηναγορά
στηνοποίαεδρεύει.